Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Usługi finansowe

Potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych 40 euro? Odwiedź ten adres.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie pozwala na wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez lata dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia należności może być jednorazowe niedopatrzenie bądź przejściowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która posiada też wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]